رسالت يا بيانيه ماموريت :

 وظيفه و كار مهمي است كه در يك مقطعي از زمان بايد انجام بدهيم. در ماموریت ريز وظايف را معين مي‌كنيم (اينكه هر يك از اجزاء سيستم براي چه چيزي درست شده است).

در تنظيم و تدوين «ماموريت» بايد به پنج سوال اساسي پاسخ گفت:

1- چه چيزي؟ (كالا يا خدمات رساني شما چه نيازي را برآورده مي‌سازد)؟
2- چه كسي؟ (مشتريان چه كساني‌اند)؟
3- كجا؟ (حيطه رقابت شركت كجاست)؟
4- چرا؟ (هدف بهينه سازماني چيست)؟
5- چگونه؟ (چگونه و با چه مزيت رقابتي سازمان به هدف مي‌رسد)؟

بيانيه ماموريت :

 مديريت ارشد بايد قادر باشد تا يك بيانيه ماموريت براي سازمان  تهيه نمايد اين بيانيه بايد بسيار روشن‌تر از چشم‌انداز باشد و به سه سوال اساسي و محوري زير پاسخ دهيد.

الف) چه نوع  سازماني هستيد؟ و چرا به وجود آمده‌ايد؟

ب) كار اصلي سازمانتان  چيست؟

ج) به چه كساني خدمات ارائه مي دهيد؟ به چه منظور؟

ارزش های محوری سازمان چیست ؟

شما يا سازمان مطبوعتان براساس مجموعه‌اي از ارزشها بنا شده ايد كه برنامه‌ريزي راهبردي؛ جهت ؛ شما يا سازمان مطبوعتان را هدايت مي‌كنند.

 به عبارتي ارزشهاي محوري چگونگي رفتارهاي روزانه ما را تعيين نموده و در يك كلام فرهنگ سازماني مطلوب ما را ايجاد مي‌كنند.

 اين ارزشها كه گاهي اوقات «باورها» يا « فلسفه‌ها » هم ناميده مي‌شوند، از نظر تعداد اندك و تابع معيارها و ضوابط زير مي‌باشند.

الف) بين اكثريت افراد شما يا سازمان مطبوعتان مشترك است. (در حاليكه ممكن است ارزشهاي فردي متفاوت باشند. بطور كلي، هر سازمان نيازمند ارزشهاي مشترك است.

ب) هنجارها و استانداردهاي رفتاري قابل قبولي هستند كه چگونگي رويكرد ما به كار را تعيين مي‌كنند.

ج) با گذشت زمان، ثابت و پايدار هستند و در واقع ويژگيهايي هستند كه شما يا  سازمان  مطبوعتان حتي در شرايط سخت نيز از آنها دست نخواهد كشيد.

د) توسط رهبر ارشد رده شكل مي‌گيرند و به حركت در مي‌آيند .

ارسال مطلب: سید ابراهیم پیروان

+ نوشته شده توسط صدیقه (آذر) صائمیان در جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 10:19 |